за Транспортен МЦ Варна

Снимка на млади хора в лекарски престилки.АМЦСМП “Транспортен Медицински Център” ЕООД е собственост на “Многопрофилна болница за активно лечение Варна” ЕООД -правоприемник на Многопрофилна транспортна болница – Варна. Това става с преобразуването и в еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала с Постановление № 185 от 28 юли 2008 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, обнародвано в ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 04.08.2008 г., след което с Протокол № ПД-208/07.11.2008 на Министъра на транспорта и Учредутелен акт е учреден Транспортен Медицински център ЕООД, вписан в Агенция по вписванията под наименованието АМЦ СМП “Транспортен Медицински Център” ЕООД и регистриран в РЗЦ Варна с удостоверение № 2026/09.12.2008г.

Предметът на дейност на новообразуваното търговско дружество е осъществяване на извънболнична медицинска помощ, изцяло държавна собственост. АМЦ СМП “Транспортен Медицински Център” ЕООД е лечебно заведение, насочено за активно лечение към пациенти работещи в сферата на транспорта и като собственост на правоприемника на МТБ Варна – МБАЛ Варна ЕООД, запазва специфичните си задачи да обслужва работещите в тази сфера.

Болницата е създадена през 1918 г. под наименованието Областна транспорна медицинска служба. Тогава тя има специфични функции по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в железопътния, водния, въздушния и автомобилния транспорт, извършване на психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа в транспорта, както и тяхното преосвидетелстване.

През 2001 г. тя става Многопрофилна транспортна болница, обособена и функционираща на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. От 2001 г. до 2008 г. тя е юридическо лице на бюджетна издръжка и се явява второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на транспорта (на основание Правилника за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта (ПУДМТБМТ)). От 2008 с Постановление на МС болницата е преобразувана в търговско дружество "Многопрофилна болница за активно лечение Варна” ЕООД. с Протокол № ПД-208/07.11.2008 на Министъра на транспорта и Учредутелен акт е учреден Транспортен Медицински център ЕООД, вписан в Агенция по вписванията под наименованието АМЦ СМП “Транспортен Медицински Център” ЕООД и регистриран в РЗЦ Варна с удостоверение № 2026/09.12.2008г.

АМЦ СМП “Транспортен Медицински Център” ЕООД се ръководи от Управител, назначен от Управителя на МБАЛ Варна съобразно Кодекса на труда. Управителят управлява МЦ, представлява го пред трети лица и се разпорежда с финансовите и средства.

"Многопрофилна болница за активно лечение Варна” ЕООД е търговско дружество с 100% държавно участие в капитала, възлизащ на 3 893 856 лева. Принципал е Министерство на транспорта, а Министърът на транспорта упражнява правата на държавата като едноличен собственик на дружеството. Той определя управителя на ЛЗ, който от своя страна, чрез договор за управление назначава управителя на АМЦ СМП “Транспортен Медицински Център” ЕООД

Предметът на дейност на МЦ включва:

1. Диагностика, лечение и рехабилитация на болни;

2. Наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;

3. Профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;

4. Мерки за укрепване и опазване на здравето.

АМЦ СМП “Транспортен Медицински Център” ЕООД, собственост на МБАЛ Варна, правоприемник на МТБ Варна продължава да извършва и специфични за сферата на Министерството на транспорта дейности, регламентирани в чл. 3, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, а именно:

 1. профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на съобщенията, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в железопътния, въздушния, водния и автомобилния транспорт, в това число поддържане на денонощно дежурство за предоставяне на спешна медицинска помощ на моряците и даване на медицински съвети посредством радиовръзка;

 2. извършване на медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа, на кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на железопътния, въздушния и водния транспорт и съобщенията, както и извършване на медицинска експертиза и подбор в сферата на автомобилния транспорт;

 3. извършване на превантивен медицински контрол и организиране на мероприятия за предпазване на работещите в сферата на транспорта и съобщенията от вредности;

 4. освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа и на работещите в железопътния, въздушния, водния и автомобилния транспорт и на водачите на моторни превозни средства;

 5. научноизследователска дейност относно медицинските нужди на Министерството на транспорта и в изпълнение на международни споразумения, както и във връзка с разработването на нормативни актове, отнасящи се до специфичните функции на болниците към министерството.

МЦ СМП “Транспортен Медицински Център” ЕООД извършва специфични медицински дейности насочени към служителите във всички видове транспорт – ЖП, пътен, воден и въздушен. Обслужвания контингент възлиза на 14 900 души за 2008 г. от Източна, Североизточна и Югоизточна България (най-многоброен контингент в сравнение със сродните болници в Пловдив и София) Той може да се разпредели най-общо на специфичен и външен за системата на Министерството на транспорта.

АМЦ СМП “ТРАНСПОРТЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД се осъществява от 12 лекари с призната специалност, съответстваща на профила на специализирания кабинет, 7 полувисш медицински персонал по следните специалности:

 • Дерматология 1

 • Вътрешни болести 2

 • Неврология 2

 • Оториноларингология 1

 • Офталмология 1

 • Физиотерапия

 • Урология 1

 • Хирургия 1

 • Рентгенология 2

 • Клинична микробиологя 1

Освен лекарите работят и следните специалисти

 • Химик 1

 • Психолог 1

 • МЦ разполага с Клинична микробиология и образна диагностика,

Обслужвания специфичен контингент (от сферата на транспорта) преобладава и възлиза на приблизително 19 250 работещи. Центъра ползва по наем от МБАЛ Варна ЕООД ново обзавеждане на кабинетите и скъпоструваща медицинска апаратура.

Лекар

Специалност

Сертификати

Работно време

Вид прием

Д-р Петьо Йорданов

дерматовенеролог /КВБ/

 

08:00-12:00

НЗОК

Д-р Сияна Овчарова

Вътрешни болести

 

08:00-12:00

НЗОК

Д-р Пламен Маджаров

АГ

 

10:00-12:00

НЗОК

Д-р Галини Христов

Нервни болести

Доплерова сонография.

09:30-15:00

НЗОК /
платен за доплер

Д-р Татяна Точева

Нервни болести

Електромиография

08:00-14:00

НЗОК

Д-р Стоян Стоянов

УНГ

 

08:00-12:00

НЗОК

Д-р Веска Тодорова

Очни болести

 

08:00:12:00

НЗОК

Д-р Деян Александров

Урология

Ултразвукова диагностика на коремни органи и пикочен мехур; Ендоскопско лечение на заболяванията на горния уринален тракт; Ендоскопско лечение на заболяванията на долния уринален тракт; Трансуретрално лечение на заболяванията на долния уринален тракт; Ендоскопска диагностика на пикочо-половата система

16:00-18:00

НЗОК

Д-р Георги Попов

Хирургия

лапароскопска хирургия, лапароскопска микроинвазивна хирургия, спешна неврохирургия и езофагогастроскопия.

 

08:00:12:00

НЗОК

Д-р Димитрина Гандозова

физиотерапоия и рехабилитация

 

09:00-11:00

 

НЗОК

Д-р Виолина Калудова

Клинична микробиология

сертификати от национална система за външен контрол на качеството

08:00-12:00

/събота и неделя/

НЗОК

Д-р Костадинка Крумова

Психиатрия

 

 09:00-13:00

вторник сряда и четвъртък

НЗОК

Д-р Георги Иванов

Образна диагностика

ехография, ехография на млечна жлеза, венозна урография

“Нови аспекти в лечението на онкологични заболявания”

“Модерно лечение на инфекции на дихателните пътища. Лечение на ХОББ. Пневмонии, причинени от атипични причинители”

“Лечение и превнция на захарния диабет и неговите сърдечно- съдови усложнения”

“Първична и вторична профилактика на сърдечно – съдови заболявания”.

14:00-18:00

НЗОК

Медицинският център осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ след сключване на договор с НЗОК за минимален пакет специализирана медицинска помощ, изхождайки от наличното техническо и медицинско оборудване и обзавеждане на центъра и от квалификацията на специалистите в него.

Медицинският център оказва специализирана извънболнична медицинска помощ на здравноосигурени лица, на които е издадено направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение от общопрактикуващ лекар или от специалист.

Центърът осъществява специфичните медицински дейности:

1. Експертна оценка за годност при изпълнение на професионалните задължения по видове транспорт и в системата на съобщенията, корабостроене, кораборемонт и договорните предприятия;

2. Първични и периодични медицински прегледи, по специфични нормативи за работещите в различните видове транспорт, както и договорните предприятия;

3. Наблюдение на хронично болни и рисково застрашени групи работещи в сферата на транспорта, съобщенията, договорните предприятия и фирми;

4. 24 часова медицинска помощ на всички моряци от корабите на БМФ по системата "Радио Медикъл Адвайс" до всяка точка на земното кълбо;

5. Превантивен медицински контрол и организиране на профилактични мероприатия с цел предпазване от вредности на работещите в сферата на транспорта, съобщенията, договорните предприятия и фирми;

6. ТОЛЕК- Транспортна областна лекарска експертна комисия;

7. Психолаборатория за извършване на психологическа експертиза за професионална годност;

8. 24 часово дежурство с предоставяне на спешна медицинска помощ чрез радиовръзка и 24 часова медицинска консултация за оказване на помощ при сигнали за бедствия и аварии на море;

9. Обслужване на пациенти от чужбина