История

Болницата е създадена през 1918 г. под наименованието Областна транспорна медицинска служба. Тогава тя има специфични функции по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в железопътния, водния, въздушния и автомобилния транспорт, извършване на психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа в транспорта, както и тяхното преосвидетелстване.

През 2001 г. тя става Многопрофилна транспортна болница, обособена и функционираща на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. От 2001 г. до 2008 г. тя е юридическо лице на бюджетна издръжка и се явява второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на транспорта (на основание Правилника за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта (ПУДМТБМТ)). От 2008 с Постановление на МС болницата е преобразувана в търговско дружество "Многопрофилна болница за активно лечение Варна” ЕООД. с Протокол № ПД-208/07.11.2008 на Министъра на транспорта и Учредутелен акт е учреден Транспортен Медицински център ЕООД, вписан в Агенция по вписванията под наименованието АМЦ СМП “Транспортен Медицински Център” ЕООД и регистриран в РЗЦ Варна с удостоверение № 2026/09.12.2008г.