УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

Снимка на момиче в болнична престилкаЦентърът е създаден от „МБАЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна.

Центърът е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, създадено и функциониращо съгласно реда и условията на съответните разпоредби от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на„МБАЛ -ВАРНА" ЕООД.

Центърът се състои от следните структури:

 

I. АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ СЕКТОР

А) РЪКОВОДСТВО НА ЦЕНТЪРА

 

(1)Управител

 

Б) ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

1. Главен счетоводител

2. Експерт “Информационно осигуряване”

3. Икономист, управление на персонала

4. Главна медицинска сестра

5. Санитар

 

II. ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН СЕКТОР

 

1.(1)СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ - I етаж

 

 1. №102 Функционален кабинет, ЕКГ, велоергометър

 2. №106 Неврологичен кабинет. Кабинетът е оборудван съгласно медицински стандарт "Нервни болести"

 3. №108 Лаборатория за доплерова сонография Кабинетът е оборудван съгласно медицински стандарт "Нервни болести"

 4. № 110 Манипулационна .

 5. № 118, № 120 Хирургичен кабинет с хирургична манипулационна . Кабинетът е оборудван съгласно медицински стандарт "Хирургия"

 6. № 116 УНГ кабинет. Кабинетът е оборудван съгласно медицински стандарт "УНГ"

 7. № 114 Дерматологичен кабинет. Кабинетът е оборудван съгласно медицински стандарт "КВБ"

 8. №109 Урологичен кабинет Кабинетът е оборудван съгласно медицински стандарт "Урология"

 9. Приземен етаж – Физиотерапия. Кабинетът е оборудван съгласно медицински стандарт "Физиотерапия и рехабилитационна медицина"

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ - II етаж

 

 1. № 216 Вътрешни болести Кабинетът е оборудван съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести"

 2. № 218 Кардиологичен кабинет. Кабинетът е оборудван съгласно медицински стандарт "Кардиология"

 3. № 202 Аудиометрична лаборатория. Кабинетът е оборудван съгласно медицински стандарт "УНГ"

 4. № 203 Неврологичен кабинет с ЕМГ лаборатория. Кабинетът е оборудван съгласно медицински стандарт "Нервни болести"

 5. № 222 Очен кабинет Кабинетът е оборудван съгласно медицински стандарт "Очни болести"

 

3 . (1) СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ - III етаж

 

1. № 301 AГ кабинет. Кабинетът е оборудван съгласно медицински стандарт "Акушерство и гинекология"

 

III. МЕДИКО- ДИАГНОСТИЧЕН СЕКТОР

 

 1. Лаборатория по Образна диагностика – I етаж. Лабораторията е оборудвана съгласно медицински стандарт "Образна диагностика"

 2. Клинична микробиология – III етаж. Лабораторията е оборудвана съгласно медицински стандарт " Клинична микробиология "

 

АМЦСМП "Транспортен медицински център" ЕООД— Варна се управлява от Управител - лекар с призната специалност.

Управителят на медицинския център отговаря за цялостната му дейност и го представлява пред държавни органи, организации, физически и юридически лица. В своята дейност управителят се подпомага от главна медицинска сестра.