Предмет на дейност

Предметът на дейност на МЦ включва:

1. Диагностика, лечение и рехабилитация на болни;

2. Наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;

3. Профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;

4. Мерки за укрепване и опазване на здравето.

АМЦ СМП “Транспортен Медицински Център” ЕООД, собственост на МБАЛ Варна, правоприемник на МТБ Варна продължава да извършва и специфични за сферата на Министерството на транспорта дейности, регламентирани в чл. 3, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, а именно:

  1. профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на съобщенията, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в железопътния, въздушния, водния и автомобилния транспорт, в това число поддържане на денонощно дежурство за предоставяне на спешна медицинска помощ на моряците и даване на медицински съвети посредством радиовръзка;

  2. извършване на медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа, на кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на железопътния, въздушния и водния транспорт и съобщенията, както и извършване на медицинска експертиза и подбор в сферата на автомобилния транспорт;

  3. извършване на превантивен медицински контрол и организиране на мероприятия за предпазване на работещите в сферата на транспорта и съобщенията от вредности;

  4. освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа и на работещите в железопътния, въздушния, водния и автомобилния транспорт и на водачите на моторни превозни средства;

  5. научноизследователска дейност относно медицинските нужди на Министерството на транспорта и в изпълнение на международни споразумения, както и във връзка с разработването на нормативни актове, отнасящи се до специфичните функции на болниците към министерството.