Безплатно предоставяне на медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето

Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
2. стационарна психиатрична помощ;
3. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
4. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
5. задължително лечение и/или задължителна изолация;
6. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
7. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
8. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
 

Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.


Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
 

I. Общомедицински дейности

1. Медицински преглед в амбулаторни или домашни условия със снемане на анамнеза, общ и локален статус, оценка на здравословното състояние и оценка на медицински проблем

2. Промоция, превенция и профилактика

3. Диагностика, лечение и рехабилитация

4. Диспансеризация - приложения № 8 и 9

5. Медицинска експертиза на работоспособността

6. Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК - приложения № 6 и 7
 

Манипулации:

1. Инжекции - подкожни, мускулни и венозни

2. Осигуряване на продължителен венозен достъп

3. Венозна пункция и вземане на кръв

4. Инстилиране на медикаменти през катетър (сонда), дренаж

5. Венозна инфузия

6. Очистителна и лечебна клизма

7. Предна тампонада на носа

8. Екстракция на чуждо тяло от външния слухов проход

9. Аналгезия - топикална или инфилтративна

10. Въвеждане, промиване и смяна на уретрален катетър

11. Обработка на рана

12. Отстраняване на хирургични материали

13. Отстраняване на чуждо тяло от подкожна тъкан

14. Имобилизация с използване на шина

15. Поставяне на шийна яка

16. Отстраняване на шина или гипсова превръзка

17. Хирургичен шев на меки тъкани

18. Вземане на биопсия от кожа и подкожие и лигавица

19. Инцизия на меки тъкани

20. Ексцизия или деструкция на кожни или подкожни образувания

21. Осигуряване на проходимост на горните дихателни пътища: поставяне на въздуховод, трахеална тръба, трахеална пункция, коникотомия

22. Изкуствена вентилация и непряк сърдечен масаж

23. ЕКГ - мониториране

24. Промивка на конюнктивален сак

25. Стомашна промивка

26. Поставяне на назогастрална сонда

27. Всички видове превръзки

28. Механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарства

II. Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по специалности

 

НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Снемане на анамнеза и неврологичен статус

2. Обучение на болни с неврологични заболявания

3. Диагностично-терапевтична лумбална пункция

Високоспециализирани медицински дейности

2. Електромиография (ЕМГ)

 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Гастро-дуоденално сондиране

2. Отчитане показателите на външно дишане

3. Приготвяне на препарат за изследване на периферна кръв

4. Електрокардиограма с многоканален ЕКГ апарат с разчитане

5. Вземане на храчка и назофарингеален секрет за микробиологично и цитологично изследване

6. Ултразвуково изследване на вътрешни органи

7. Мануално изследване на ректум

8. Промивка на катетри и стоми

9. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система

10. Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер

11. Антропометрична оценка на затлъстяването

12. Оценка на хемодинамични показатели

13. Плеврална пункция

14. Оценка за наличие на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген и РН в урината чрез тест-ленти

15. Локално обезболяване

16. Катетеризация на пикочен мехур

17. Измерване на диуреза

18. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания

19. Симптоматично лечение

 

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Локално обезболяване

2. Абразио или кюретаж на нокът, нокътно легло, нокътна гънка без ексцизия

3. Ензимна некректомия при кожни рани, инфекции, изгаряния - без ексцизии

4. Изготвяне на натривка от кожа или друга покривна тъкан за микробиологично изследване

5. Изготвяне на натривка от уретрален или простатен секрет и микроскопско изследване

6. Бактериологична натривка на проба от женския генитален тракт

7. Изготвяне на натривка от женския генитален тракт и микроскопско изследване

8. Кюретиране на кожни лезии и химиотерапия

9. Електрокоагулация на кожни придатъци

10. Химическа деструкция на кожа

11. Скарификационни или епикутанни тестове

12. Отстраняване на хирургични шевове

Високоспециализирана медицинска дейност

1. Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

  

ОЧНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Локално обезболяване

2. Изследване на зрителна острота

3. Изследване на зенични реакции

4. Изследване на рефракция с предписване на очила

5. Изследване на заден очен сегмент

6. Офталмоскопия

7. Тонометрия

8. Екзофталмометрия

9. Изследване на зрително поле - периметрия или кампиметрия

10. Изследване на цветно зрение с цветни таблици

11. Изследване на адаптацията

12. Изследване на акомодацията

13. Изследване с триогледални стъкла

14. Изследване на преден очен сегмент - биомикроскопия

15. Гониоскопия

16. Изследване на централно зрително поле по Амслер

17. Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия

18. Скиаскопия

19. Поставяне, сваляне на очна протеза

20. Промивка на конюнктивален сак

21. Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища

22. Цветни проби за слъзни пътища

23. Проба на Ширмер

24. Проба на Зайдел

25. Отстраняване на хирургични шевове

26. Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива

27. Терапевтична субконюнктивална парабулбарна и ретробулбарна инжекция

Високоспециализирани медицински дейности

1. Лазертерапия на очни заболявания

2. Флуорисцентна ангиография на съдове на окото
 

УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Риноскопия

2. Локално лечение при епистаксис

3. Отстраняване на назална тампонада

4. Отстраняване на чуждо тяло от носа

5. Скопия на нос, фарингс, епифарингс и хипофаринкс

6. Индиректна ларингоскопия

7. Отоскопия

8. Клиничен тест за слух (без аудиометрия)

9. Промивка на външен слухов канал

10. Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход

11. Шев при разкъсвания на външно ухо

12. Инцизия в областта на външен слухов проход

13. Парацентеза на тъпанчевата мембрана

14. Смяна на трахеостомна канюла

15. Вземане на биопсичен материал от външно ухо

16. Инцизия на носа при възпалителни процеси

17. Проби за проходимост на Евстахиева тръба

18. Изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване

Високоспециализирани медицински дейности

1. Ларингостробоскопия

2. Фонетография

3. Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация - курс (комплекс дихателни, фониаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса

4. Пункция и аспирация на максиларен синус

5. Вземане на биопсичен материал от нос

6. Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

7. Назален провокационен тест с алергени

8. Ларингостробография
 

УРОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

Смяна на нефростома

Инстилация на медикаменти в пикочен мехур

Вземане на простатен секрет и диагностично туширане

Смяна на цистостомна тръба

Промивка на цистостома

Промивка на нефростома и пиелостома

Смяна на уретеростома и на уретерален катетър

Дилатация на препуциума

Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите

Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур

Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гениталии без инцизия

Ексцизионна обработка на рана до ниво кожа и подкожие

Бактериологична посявка от раневи секрет

Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система

Отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия

Репониране на парафимоза

Френулумтомия и дорзумцизия

Циркумцизия

Дилатация на уретра

Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на простатата

 

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Специализирани медицински дейности

1. Пасивни упражнения

2. Позиционна терапия

3. Масаж - общи техники

4. Масаж - специализирани техники

5. Механотерапия

6. Дихателна гимнастика

7. Перкуторен дренаж на бял дроб при деца

8. Аналитична ЛФК

9. ЛФК с уреди

10. Обучение за ползване на протези

11. Трудотерапия и обучение в ДЕЖ

12. Лечение с НЧТ

13. Електростимулация

14. Лечение със СЧТ

15. Лечение с ВЧТ

16. Лечение с нискочестотно магнитно поле

17. Лечение с инфрачервени и видими лъчи

18. Лечение с ултравиолетови лъчи

19. Лечение с ултразвук

20. Криотерапия

21. Парафинотерапия

22. Инхалационна терапия

Високоспециализирани медицински дейности

1. Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП

2. Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

3. Екстензионна терапия

4. Постизометрична релаксация

 

ХИРУРГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Мануално изследване на ректум

2. Натривка от рана и превръзка за микробиологично изследване

3. Имобилизация

4. Поставяне на шийна яка

5. Инцизия и шев на меки тъкани

6. Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж

7. Диагностика и обработка на фистули

8. Диагностична пункция при повърхностни кисти и абсцеси

9. Промивка на гастростома и ентеростома

10. Ректална тампонада при анално кръвотечение

11. Мануална репозиция при ректален пролапс

12. Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на коремна и гръдна стена

13. Вторичен шев при гранулираща коремна рана

14. Дилатация на ануса

15. Аноскопия

16. Репозиция на хемороиди

17. Инцизия на подкожен панарициум или паронихия

18. Инцизия, ексцизия и шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба.

19. Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка

20. Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на ректо-сигмоидната област, млечна жлеза и простата

Високоспециализирани медицински дейности

1. Вземане на биопсичен материал (гърда и лимфен възел)

2. Инцизия на гръдна жлеза.

 

II. Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания

 

КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Специализирани изследвания

1. Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

2. Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (-), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

3. Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Гъби (C.albicans) и др.

4. Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Анаероби, Corynebacterium

5. Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N.meningitidis), Haemophilus (H.influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

6. Храчка, a-(b)-Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

7. RPR (или Васерман)

8. Антибиограма с 6 антибиотични диска

9. Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)

10. Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит), Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза), Chlamydia (сух тест)

ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Специализирани изследвания

I. Цитологично изследване на две проби от:

1. цитонамазка от храчка;

2. седимент от урина;

3. секрет от млечна жлеза;

4. секрет от външна фистула;

5. секрет от рана (вкл. оперативна);

6. лаважна течност от пикочен мехур, уретери, пиелон;

7. цитонамазка от женски полови органи;

8. цитонамазка от устна кухина;

9. цитонамазка от очни лезии;

10. материал от кожни лезии;

11. синовиална течност.

Високоспециализирани изследвания

II. Хистобиопсично изследване на две проби от:

1. лимфен възел;

2. млечна жлеза;

3. простата;

4. щитовидна жлеза;

5. слюнчена жлеза;

6. коремен орган;

7. бял дроб, ларингс и трахея;

8. медиастинум;

9. туморни формации в коремната кухина;

10. полов орган;

11. устна кухина, фаринкс и хранопровод;

12. кожа и кожни лезии;

13. мускул;

14. подкожен тумор;

15. щитовидна жлеза;

16. органи на пикочната система;

17. око и очни лезии;

18. става;

19. външно ухо;

20. нос;

21. костен мозък.
 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Специализирани изследвания

I. Рентгенологични изследвания група 1

1. Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

II. Рентгенологични изследвания група 2

1. Рентгенография на челюстите в специални проекции

2. Рентгенография на лицеви кости

3. Рентгенография на околоносни синуси

4. Специални центражи на черепа

5. Рентгенография на стернум

6. Рентгенография на ребра

7. Рентгеноскопия на бял дроб

8. Рентгенография на крайници

9. Рентгенография на длан и пръсти

10. Рентгенография на стерноклавикуларна става

11. Рентгенография на сакроилиачна става

12. Рентгенография на тазобедрена става

13. Рентгенография на бедрена кост

14. Рентгенография на колянна става

15. Рентгенография на подбедрица

16. Рентгенография на глезенна става

17. Рентгенография на стъпало и пръсти

18. Рентгенография на клавикула

19. Рентгенография на акромиоклавикуларна става

20. Рентгенография на скапула

21. Рентгенография на раменна става

22. Рентгенография на хумерус

23. Рентгенография на лакетна става

24. Рентгенография на антебрахиум

25. Рентгенография на гривнена става

III. Рентгенологични изследвания група 3

1. Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

2. Рентгенография на череп

3. Рентгенография на гръбначни прешлени

4. Рентгенография на гръден кош и бял дроб

5. Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

6. Обзорна рентгенография на корем

7. Рентгенография на таз

IV. Рентгенологични изследвания група 4

1. Томография на гръден кош и бял дроб

2. Иригография

3. Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

4. Рентгеново изследване на тънки черва

5. Интерпретация на образни изследвания

V. Други образни изследвания

1. Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
 

Високоспециализирани диагностични изследвания

4. Мамография на двете млечни жлези

Всички образни изследвания включват разчитане и писмена интерпретация от специалист по образна диагностика