Списък на заболяванията по чл.37, ал.3 от ЗЗО, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса

Списък на заболяванията по чл.37, ал.3 от ЗЗО, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса

От потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

І. Белодробна и извънбелодробни форми на туберкулоза:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

 

 

A15.0

A15.2

Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично с трайно намалена работоспособност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж с трайно намалена работоспособност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично с трайно намалена работоспособност

A18.0M49.0

Туберкулоза на гръбначния стълб с трайно намалена работоспособност

A18.0M01.1

Туберкулоза на тазобедрената става с трайно намалена работоспособност

A18.0M01.1

Туберкулоза на колянната става с трайно намалена работоспособност

A18.0M90.0

Туберкулоза на костите и ставите – Туберкулозен остеит с трайно намалена работоспособност

ІІ. Вродени аномалии:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

Q.03

Вродена хидроцефалия

 

Q04.6

Q04.8

Q04.5

Q04.9

Други вродени аномалии на мозъка

Вродени мозъчни кисти

Макрогирия

Мегаленцефалия

Вродена аномалия на мозъка, неуточнена /множествени аномалии на мозъка/

Q11.0

Q11.1

Q11.2

Анофталм /Киста на очната ябълка/ с трайно намалена работоспособност

Анофталм /Други форми на анофталм – агенезия/ с трайно намалена работоспособност

Микрофталм /криптофталм/ с трайно намалена работоспособност

 

Q12.0

Q12.3

Q12.4

Вродена аномалии на лещата

Вродена катаракта с трайно намалена работоспособност

Вродена афакия с трайно намалена работоспособност

Сферофакия с трайно намалена работоспособност

 

 

Q16.5
 

Q16.4
 

Q16.3

Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха – с трайно намалена работоспособност

Вродена аномалия на вътрешното ухо /Кортиев орган, мембранозен лабиринт с трайно намалена работоспособност

Други вродени аномалии на средното ухо /вродена аномалия на средното ухо БДУ с трайно намалена работоспособност

Вродена аномалия на слуховите костици /срастване на слуховите костици с трайно намалена работоспособност

Q20.0

Общ артериален трункус

Q20.3

Q20.5

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Дискордантно свързване на камерите с артериите

Дискордантно предсърднокамерно свързване

Q21.3

Тетралогия на Fallot

 

Q21.8

Q21.0

Q21.2

Вродени аномалии на сърдечната преграда

Други вродени аномалии на сърдечната преграда

Междукамерен септален дефект

Предсърднокамерен септален дефект

Q21.1

Междупредсърден септален дефект с трайно намалена работоспособност

Q21.2

Предсърднокамерен септален дефект с трайно намалена работоспособност

Q20.8

Други вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

 


Q22.0

Q22.2
 

Q22.1

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа – атрезия, инсуфициенция и стеноза с трайно намалена работоспособност

Атрезия на клапата на белодробната артерия с трайно намалена работоспособност

Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия с трайно намалена работоспособност

Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия с трайно намалена работоспособност

 

Q22.8

Q22.4

Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа

Q22.5

Аномалия на Ebstein с трайно намалена работоспособност

Q23.0

Вродена стеноза на аортната клапа с трайно намалена работоспособност

Q23.1

Вродена инсуфициенция на аортната клапа с трайно намалена работоспособност

Q23.2

Вродена митрална стеноза с трайно намалена работоспособност

Q23.3

Вродена митрална инсуфициенция с трайно намалена работоспособност

Q23.4

Синдром на хипопластичното ляво сърце

 

Q24.0

Q24.3

Q24.5

Q24.6

Q24.8

Други вродени аномалии на сърцето с трайно намалена работоспособност

Dextrocardia с трайно намалена работоспособност

Белодробна инфундибуларна стеноза с трайно намалена работоспособност

Аномалия на коронарните съдове с трайно намалена работоспособност

Вроден сърдечен блок с трайно намалена работоспособност

Други уточнени вродени аномалии на сърцето с трайно намалена работоспособност

 

Q25.1

Q25.3

Вродени аномалии на големите артерии

Коарктация на аортата

Стеноза на аортата

Q25.4

Други вродени аномалии на аортата

Q25.0

Отворен ductus arteriosus

 

Q25.5

Q25.6

Q25.7

Вродени аномалии на големите артерии с трайно намалена работоспособност

Атрезия на белодробната артерия с трайно намалена работоспособност

Стеноза на белодробната артерия с трайно намалена работоспособност

Други вродени аномалии на белодробната артерия с трайно намалена работоспособност

Q26

Вродени аномалии на големите вени с трайно намалена работоспособност

 

Q27.3

Q27.8

Q27.9

Други вродени аномалии на периферната съдова система с трайно намалена работоспособност

Периферна артериовенозна с трайно намалена работоспособност

Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система с трайно намалена работоспособност

Вродена аномалия на периферната съдова система, неуточнена с трайно намалена работоспособност

 


Q28.2

Q28.3

Q28.8

Други вродени аномалии на системата на кръвообращението с трайно намалена работоспособност

Артериовенозна аномалия на церебрални съдове с трайно намалена работоспособност

Други вродени аномалии на церебрални съдове с трайно намалена работоспособност

Други уточнени вродени аномалии на системата на кръвообращението с трайно намалена работоспособност

Q33.0

Вродена белодробна кистоза с трайно намалена работоспособност

 

Q33.3

Q33.6

Вродени аномалии на белия дроб с трайно намалена работоспособност

Агенезия на белия дроб с трайно намалена работоспособност

Хипоплазия и дисплазия на белия дроб с трайно намалена работоспособност

Q33.4

Вродена бронхиектазия с трайно намалена работоспособност

Q61N18

Кистозна болест на бъбрека с ХБН

 

Q78.0

Други остеохондродисплазии

Osteogenesis imperfecta

Q90

Синдром на Down

Q91

Синдром на Edward и синдром на Patau

Q93

Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде

ІІІ. Ендокринни заболявания и смущения на обмяната на веществата:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

E10.2N08.3 - Е14.2N08.3

Захарен диабет с бъбречни усложнения

E10.3H36.0 - Е14.3H36.0

Захарен диабет с очни усложнения

E10.4G63.2- Е14.4G63.2

Захарен диабет с неврологични усложнения

E10.5

Е14.5

Захарен диабет с периферни съдови усложнения

E20

Хипопаратиреоидизъм

Е34.3

Нанизъм, некласифициран другаде

Е23.2

Безвкусен диабет

E72.0

Разстройства на транспортирането на аминокиселини – болест на Hartnup, цистиноза, цистинурия, синдром на Fanconi

E70.0

E70.1

Класическа фенилкетонурия

Други видове хиперфенилаланинемии

E84

Кистозна фиброза

 

E80.0

E80.1

E80.2

Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина

Наследствена еритропоетична порфирия

Порфирия кутанеа тарда

Други порфирии

E85

Амилоидоза

ІV. Заболявания на сърдечно-съдовата система:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

I05

I05.0

I05.1

I05.2

I05.8

I05.9

Ревматични болести на митралната клапа

Митрална стеноза

Ревматична митрална инсуфициенция

Митрална стеноза и инсуфициенция

Други болести на митралната клапа

Болест на митралната клапа, неуточнена

I06

I06.0

I06.1

I06.2

I06.8

I06.9

Ревматични болести на аортната клапа с трайно намалена работоспособност

Ревматична аортна стеноза с трайно намалена работоспособност

Ревматична аортна инсуфициенция с трайно намалена работоспособност

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция с трайно намалена работоспособност

Други ревматични болести на аортната клапа с трайно намалена работоспособност

Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена с трайно намалена работоспособност

I08.0

Съчетано засягане на митралната и аортната клапи с трайно намалена работоспособност

I07

Ревматични болести на трикуспидалната клапа с трайно намалена работоспособност

I11

I12

I13
 

I15

Хипертонична болест на сърцето с трайно намалена работоспособност

Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест] с трайно намалена работоспособност

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с трайно намалена работоспособност

Вторична хипертония с трайно намалена работоспособност

I21

Остър инфаркт на миокарда с трайно намалена работоспособност

I25.2

Стар инфаркт на миокарда с трайно намалена работоспособност

I25.3

Сърдечна аневризма с трайно намалена работоспособност

I28.9

Белодробно-съдова болест, неуточнена с трайно намалена работоспособност

I27.0

Първична белодробна хипетония с трайно намалена работоспособност

I42

Кардиомиопатия с трайно намалена работоспособност

I50.0

Застойна сърдечна недостатъчност с трайно намалена работоспособност

I69.0

Последици от субарахноидален кръвоизлив с трайно намалена работоспособност

I69.1

Последици от вътремозъчен кръвоизлив с трайно намалена работоспособност

I69.8

Последици от други и неуточнени мозъчно-съдови болести с трайно намалена работоспособност

I69.2

I69.3

 

I69.4

Последици от мозъчно-съдова болест с трайно намалена работоспособност

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив с трайно намалена работоспособност

Последици от мозъчен инфаркт с трайно намалена работоспособност Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка с трайно намалена работоспособност

I67

Други мозъчно-съдови болести с трайно намалена работоспособност

V. Заболявания на дихателната система

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

J45

Астма с трайно намалена работоспособност

J47

Бронхиектатична болест с трайно намалена работоспособност

J67

Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прах и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J44

Друга хронична обструктивна белодробна болест с трайно намалена работоспособност

J60

Пневмокониоза на въглекопачите и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J61

Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални вещества и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J62.8

Пневмокониоза, причинена от друга прах, съдържаща силиций и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J63

Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J69.4

Химични респираторни състояния, причинени от химични вещества, газове, дим и пари и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J69.1

Пневмонит, причинен от вдишване на масла и есенции и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J84.1

Други интерстициални белодробни болести с фиброза с трайно намалена работоспособност

 

VІ. Заболявания на храносмилателната система

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

K50

Болест на Crohn [регионарен ентерит] с трайно намалена работоспособност

K51.0

Улцерозен (хроничен) ентероколит с трайно намалена работоспособност

К71.7

Токсично увреждане на черния дроб с фиброза и цироза на черния дроб с трайно намалена работоспособност

VІІ. Бъбречни заболявания:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

N18

Хронична бъбречна недостатъчност с трайно намалена работоспособност

VІІІ. Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането.

ІХ. Заболявания на кръвта и кръвотворните органи:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

D61.0

Конституционална апластична анемия

D66

D67

D68

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на фактор IХ

Други нарушения на кръвосъсирването

Х. Психични заболявания:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

F20

Шизофрения

F25

Шизоафективни разстройства

F30-F39

Разстройства на настроението [афективни разстройства]

F22.0

Налудно разстройство

F71

Умерена умствена изостаналост

F72

Тежка умствена изостаналост

F73

Дълбока умствена изостаналост

ХІ. Болести на нервната система:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

G30

Болест на Alzheimer

G20

Болест на Parkinson

G25

Други екстрапирамидни и двигателни нарушения

G11

Наследствена атаксия

G12

Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми

G95.0

Сирингомиелия и сирингобулбия

G35

Множествена склероза

G81

Хемиплегия

G80

Детска церебрална парализа

G83

Други паралитичини синдроми

G40

Епилепсия

G70.0

Myasthenia gravis

ХІІ. Болести на сетивните органи:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

H54.0

Слепота на двете очи

H54.1

Слепота на едното око, намалено зрение на другото

H90

Глухота

ХІІІ. Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

M32

Дисеминиран lupus erythematodes

M34

Системна склероза

 


 

М05.3I52.8

М05.3I39.-

М05.3I41.8

М05.3G73.7

М05.3I32.8

М05.3G63.6

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи с трайно намалена работоспособност

Ревматоиден(-на):

Кардит с трайно намалена работоспособност

Ендокардит с трайно намалена работоспособност

Миокардит с трайно намалена работоспособност

Миопатия с трайно намалена работоспособност

Перикардит с трайно намалена работоспособност

Полиневропатия с трайно намалена работоспособност

M45

Анкилозиращ спондилит

M46.2 /0-9/

M86.3

М86.4

М86.5

М86.6

Остеомиелит на гръбначния стълб с трайно намалена работоспособност

Мултиплен хроничен остеомиелит с трайно намалена работоспособност

Хроничен остеомиелит с фистула с трайно намалена работоспособност

Други хронични хематогенни остеомиелити с трайно намалена работоспособност

Други хронични остеомиелити с трайно намалена работоспособност

ХІV. Болни с органна трансплантация и изкуствени отвори:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

Z94

Наличие на трансплантирани органи или тъкани

Z43

Грижа за изкуствени отвори

 

ХV. Всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97.

ХVІ. ЗОЛ, страдащи от заболявания с над 71 % намалена работоспособност.