Правен статут

"Многопрофилна болница за активно лечение Варна” ЕООД е търговско дружество с 100% държавно участие в капитала, възлизащ на 3 893 856 лева. Принципал е Министерство на транспорта, а Министърът на транспорта упражнява правата на държавата като едноличен собственик на дружеството. Той определя управителя на ЛЗ, който от своя страна, чрез договор за управление назначава управителя на АМЦ СМП “Транспортен Медицински Център” ЕООД