Информация за пациенти

натиснете върху раздел за да се покаже неговото съдържание

Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани с:

1. медицинска помощ при спешни състояния;
2. стационарна психиатрична помощ;
3. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
4. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
5. задължително лечение и/или задължителна изолация;
6. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
7. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
8. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.

Всеки български гражданин ползва:

1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.


Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Списък на заболяванията по чл.37, ал.3 от ЗЗО, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса

От потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

І. Белодробна и извънбелодробни форми на туберкулоза:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

 

 

A15.0

A15.2

Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично с трайно намалена работоспособност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж с трайно намалена работоспособност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично с трайно намалена работоспособност

A18.0M49.0

Туберкулоза на гръбначния стълб с трайно намалена работоспособност

A18.0M01.1

Туберкулоза на тазобедрената става с трайно намалена работоспособност

A18.0M01.1

Туберкулоза на колянната става с трайно намалена работоспособност

A18.0M90.0

Туберкулоза на костите и ставите – Туберкулозен остеит с трайно намалена работоспособност

ІІ. Вродени аномалии:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

Q.03

Вродена хидроцефалия

 

Q04.6

Q04.8

Q04.5

Q04.9

Други вродени аномалии на мозъка

Вродени мозъчни кисти

Макрогирия

Мегаленцефалия

Вродена аномалия на мозъка, неуточнена /множествени аномалии на мозъка/

Q11.0

Q11.1

Q11.2

Анофталм /Киста на очната ябълка/ с трайно намалена работоспособност

Анофталм /Други форми на анофталм – агенезия/ с трайно намалена работоспособност

Микрофталм /криптофталм/ с трайно намалена работоспособност

 

Q12.0

Q12.3

Q12.4

Вродена аномалии на лещата

Вродена катаракта с трайно намалена работоспособност

Вродена афакия с трайно намалена работоспособност

Сферофакия с трайно намалена работоспособност

 

 

Q16.5
 

Q16.4
 

Q16.3

Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха – с трайно намалена работоспособност

Вродена аномалия на вътрешното ухо /Кортиев орган, мембранозен лабиринт с трайно намалена работоспособност

Други вродени аномалии на средното ухо /вродена аномалия на средното ухо БДУ с трайно намалена работоспособност

Вродена аномалия на слуховите костици /срастване на слуховите костици с трайно намалена работоспособност

Q20.0

Общ артериален трункус

Q20.3

Q20.5

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Дискордантно свързване на камерите с артериите

Дискордантно предсърднокамерно свързване

Q21.3

Тетралогия на Fallot

 

Q21.8

Q21.0

Q21.2

Вродени аномалии на сърдечната преграда

Други вродени аномалии на сърдечната преграда

Междукамерен септален дефект

Предсърднокамерен септален дефект

Q21.1

Междупредсърден септален дефект с трайно намалена работоспособност

Q21.2

Предсърднокамерен септален дефект с трайно намалена работоспособност

Q20.8

Други вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

 


Q22.0

Q22.2
 

Q22.1

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа – атрезия, инсуфициенция и стеноза с трайно намалена работоспособност

Атрезия на клапата на белодробната артерия с трайно намалена работоспособност

Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия с трайно намалена работоспособност

Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия с трайно намалена работоспособност

 

Q22.8

Q22.4

Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа

Q22.5

Аномалия на Ebstein с трайно намалена работоспособност

Q23.0

Вродена стеноза на аортната клапа с трайно намалена работоспособност

Q23.1

Вродена инсуфициенция на аортната клапа с трайно намалена работоспособност

Q23.2

Вродена митрална стеноза с трайно намалена работоспособност

Q23.3

Вродена митрална инсуфициенция с трайно намалена работоспособност

Q23.4

Синдром на хипопластичното ляво сърце

 

Q24.0

Q24.3

Q24.5

Q24.6

Q24.8

Други вродени аномалии на сърцето с трайно намалена работоспособност

Dextrocardia с трайно намалена работоспособност

Белодробна инфундибуларна стеноза с трайно намалена работоспособност

Аномалия на коронарните съдове с трайно намалена работоспособност

Вроден сърдечен блок с трайно намалена работоспособност

Други уточнени вродени аномалии на сърцето с трайно намалена работоспособност

 

Q25.1

Q25.3

Вродени аномалии на големите артерии

Коарктация на аортата

Стеноза на аортата

Q25.4

Други вродени аномалии на аортата

Q25.0

Отворен ductus arteriosus

 

Q25.5

Q25.6

Q25.7

Вродени аномалии на големите артерии с трайно намалена работоспособност

Атрезия на белодробната артерия с трайно намалена работоспособност

Стеноза на белодробната артерия с трайно намалена работоспособност

Други вродени аномалии на белодробната артерия с трайно намалена работоспособност

Q26

Вродени аномалии на големите вени с трайно намалена работоспособност

 

Q27.3

Q27.8

Q27.9

Други вродени аномалии на периферната съдова система с трайно намалена работоспособност

Периферна артериовенозна с трайно намалена работоспособност

Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система с трайно намалена работоспособност

Вродена аномалия на периферната съдова система, неуточнена с трайно намалена работоспособност

 


Q28.2

Q28.3

Q28.8

Други вродени аномалии на системата на кръвообращението с трайно намалена работоспособност

Артериовенозна аномалия на церебрални съдове с трайно намалена работоспособност

Други вродени аномалии на церебрални съдове с трайно намалена работоспособност

Други уточнени вродени аномалии на системата на кръвообращението с трайно намалена работоспособност

Q33.0

Вродена белодробна кистоза с трайно намалена работоспособност

 

Q33.3

Q33.6

Вродени аномалии на белия дроб с трайно намалена работоспособност

Агенезия на белия дроб с трайно намалена работоспособност

Хипоплазия и дисплазия на белия дроб с трайно намалена работоспособност

Q33.4

Вродена бронхиектазия с трайно намалена работоспособност

Q61N18

Кистозна болест на бъбрека с ХБН

 

Q78.0

Други остеохондродисплазии

Osteogenesis imperfecta

Q90

Синдром на Down

Q91

Синдром на Edward и синдром на Patau

Q93

Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде

ІІІ. Ендокринни заболявания и смущения на обмяната на веществата:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

E10.2N08.3 - Е14.2N08.3

Захарен диабет с бъбречни усложнения

E10.3H36.0 - Е14.3H36.0

Захарен диабет с очни усложнения

E10.4G63.2- Е14.4G63.2

Захарен диабет с неврологични усложнения

E10.5

Е14.5

Захарен диабет с периферни съдови усложнения

E20

Хипопаратиреоидизъм

Е34.3

Нанизъм, некласифициран другаде

Е23.2

Безвкусен диабет

E72.0

Разстройства на транспортирането на аминокиселини – болест на Hartnup, цистиноза, цистинурия, синдром на Fanconi

E70.0

E70.1

Класическа фенилкетонурия

Други видове хиперфенилаланинемии

E84

Кистозна фиброза

 

E80.0

E80.1

E80.2

Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина

Наследствена еритропоетична порфирия

Порфирия кутанеа тарда

Други порфирии

E85

Амилоидоза

ІV. Заболявания на сърдечно-съдовата система:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

I05

I05.0

I05.1

I05.2

I05.8

I05.9

Ревматични болести на митралната клапа

Митрална стеноза

Ревматична митрална инсуфициенция

Митрална стеноза и инсуфициенция

Други болести на митралната клапа

Болест на митралната клапа, неуточнена

I06

I06.0

I06.1

I06.2

I06.8

I06.9

Ревматични болести на аортната клапа с трайно намалена работоспособност

Ревматична аортна стеноза с трайно намалена работоспособност

Ревматична аортна инсуфициенция с трайно намалена работоспособност

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция с трайно намалена работоспособност

Други ревматични болести на аортната клапа с трайно намалена работоспособност

Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена с трайно намалена работоспособност

I08.0

Съчетано засягане на митралната и аортната клапи с трайно намалена работоспособност

I07

Ревматични болести на трикуспидалната клапа с трайно намалена работоспособност

I11

I12

I13
 

I15

Хипертонична болест на сърцето с трайно намалена работоспособност

Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест] с трайно намалена работоспособност

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с трайно намалена работоспособност

Вторична хипертония с трайно намалена работоспособност

I21

Остър инфаркт на миокарда с трайно намалена работоспособност

I25.2

Стар инфаркт на миокарда с трайно намалена работоспособност

I25.3

Сърдечна аневризма с трайно намалена работоспособност

I28.9

Белодробно-съдова болест, неуточнена с трайно намалена работоспособност

I27.0

Първична белодробна хипетония с трайно намалена работоспособност

I42

Кардиомиопатия с трайно намалена работоспособност

I50.0

Застойна сърдечна недостатъчност с трайно намалена работоспособност

I69.0

Последици от субарахноидален кръвоизлив с трайно намалена работоспособност

I69.1

Последици от вътремозъчен кръвоизлив с трайно намалена работоспособност

I69.8

Последици от други и неуточнени мозъчно-съдови болести с трайно намалена работоспособност

I69.2

I69.3

 

I69.4

Последици от мозъчно-съдова болест с трайно намалена работоспособност

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив с трайно намалена работоспособност

Последици от мозъчен инфаркт с трайно намалена работоспособност Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка с трайно намалена работоспособност

I67

Други мозъчно-съдови болести с трайно намалена работоспособност

V. Заболявания на дихателната система

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

J45

Астма с трайно намалена работоспособност

J47

Бронхиектатична болест с трайно намалена работоспособност

J67

Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прах и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J44

Друга хронична обструктивна белодробна болест с трайно намалена работоспособност

J60

Пневмокониоза на въглекопачите и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J61

Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални вещества и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J62.8

Пневмокониоза, причинена от друга прах, съдържаща силиций и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J63

Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J69.4

Химични респираторни състояния, причинени от химични вещества, газове, дим и пари и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J69.1

Пневмонит, причинен от вдишване на масла и есенции и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J84.1

Други интерстициални белодробни болести с фиброза с трайно намалена работоспособност

 

VІ. Заболявания на храносмилателната система

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

K50

Болест на Crohn [регионарен ентерит] с трайно намалена работоспособност

K51.0

Улцерозен (хроничен) ентероколит с трайно намалена работоспособност

К71.7

Токсично увреждане на черния дроб с фиброза и цироза на черния дроб с трайно намалена работоспособност

VІІ. Бъбречни заболявания:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

N18

Хронична бъбречна недостатъчност с трайно намалена работоспособност

VІІІ. Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането.

ІХ. Заболявания на кръвта и кръвотворните органи:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

D61.0

Конституционална апластична анемия

D66

D67

D68

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на фактор IХ

Други нарушения на кръвосъсирването

Х. Психични заболявания:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

F20

Шизофрения

F25

Шизоафективни разстройства

F30-F39

Разстройства на настроението [афективни разстройства]

F22.0

Налудно разстройство

F71

Умерена умствена изостаналост

F72

Тежка умствена изостаналост

F73

Дълбока умствена изостаналост

ХІ. Болести на нервната система:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

G30

Болест на Alzheimer

G20

Болест на Parkinson

G25

Други екстрапирамидни и двигателни нарушения

G11

Наследствена атаксия

G12

Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми

G95.0

Сирингомиелия и сирингобулбия

G35

Множествена склероза

G81

Хемиплегия

G80

Детска церебрална парализа

G83

Други паралитичини синдроми

G40

Епилепсия

G70.0

Myasthenia gravis

ХІІ. Болести на сетивните органи:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

H54.0

Слепота на двете очи

H54.1

Слепота на едното око, намалено зрение на другото

H90

Глухота

ХІІІ. Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

M32

Дисеминиран lupus erythematodes

M34

Системна склероза

 


 

М05.3I52.8

М05.3I39.-

М05.3I41.8

М05.3G73.7

М05.3I32.8

М05.3G63.6

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи с трайно намалена работоспособност

Ревматоиден(-на):

Кардит с трайно намалена работоспособност

Ендокардит с трайно намалена работоспособност

Миокардит с трайно намалена работоспособност

Миопатия с трайно намалена работоспособност

Перикардит с трайно намалена работоспособност

Полиневропатия с трайно намалена работоспособност

M45

Анкилозиращ спондилит

M46.2 /0-9/

M86.3

М86.4

М86.5

М86.6

Остеомиелит на гръбначния стълб с трайно намалена работоспособност

Мултиплен хроничен остеомиелит с трайно намалена работоспособност

Хроничен остеомиелит с фистула с трайно намалена работоспособност

Други хронични хематогенни остеомиелити с трайно намалена работоспособност

Други хронични остеомиелити с трайно намалена работоспособност

ХІV. Болни с органна трансплантация и изкуствени отвори:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

Z94

Наличие на трансплантирани органи или тъкани

Z43

Грижа за изкуствени отвори

 

ХV. Всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97.

ХVІ. ЗОЛ, страдащи от заболявания с над 71 % намалена работоспособност.

Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
2. стационарна психиатрична помощ;
3. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
4. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
5. задължително лечение и/или задължителна изолация;
6. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
7. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
8. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
 

Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.


Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
 

I. Общомедицински дейности

1. Медицински преглед в амбулаторни или домашни условия със снемане на анамнеза, общ и локален статус, оценка на здравословното състояние и оценка на медицински проблем

2. Промоция, превенция и профилактика

3. Диагностика, лечение и рехабилитация

4. Диспансеризация - приложения № 8 и 9

5. Медицинска експертиза на работоспособността

6. Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК - приложения № 6 и 7
 

Манипулации:

1. Инжекции - подкожни, мускулни и венозни

2. Осигуряване на продължителен венозен достъп

3. Венозна пункция и вземане на кръв

4. Инстилиране на медикаменти през катетър (сонда), дренаж

5. Венозна инфузия

6. Очистителна и лечебна клизма

7. Предна тампонада на носа

8. Екстракция на чуждо тяло от външния слухов проход

9. Аналгезия - топикална или инфилтративна

10. Въвеждане, промиване и смяна на уретрален катетър

11. Обработка на рана

12. Отстраняване на хирургични материали

13. Отстраняване на чуждо тяло от подкожна тъкан

14. Имобилизация с използване на шина

15. Поставяне на шийна яка

16. Отстраняване на шина или гипсова превръзка

17. Хирургичен шев на меки тъкани

18. Вземане на биопсия от кожа и подкожие и лигавица

19. Инцизия на меки тъкани

20. Ексцизия или деструкция на кожни или подкожни образувания

21. Осигуряване на проходимост на горните дихателни пътища: поставяне на въздуховод, трахеална тръба, трахеална пункция, коникотомия

22. Изкуствена вентилация и непряк сърдечен масаж

23. ЕКГ - мониториране

24. Промивка на конюнктивален сак

25. Стомашна промивка

26. Поставяне на назогастрална сонда

27. Всички видове превръзки

28. Механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарства

II. Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по специалности

 

НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Снемане на анамнеза и неврологичен статус

2. Обучение на болни с неврологични заболявания

3. Диагностично-терапевтична лумбална пункция

Високоспециализирани медицински дейности

2. Електромиография (ЕМГ)

 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Гастро-дуоденално сондиране

2. Отчитане показателите на външно дишане

3. Приготвяне на препарат за изследване на периферна кръв

4. Електрокардиограма с многоканален ЕКГ апарат с разчитане

5. Вземане на храчка и назофарингеален секрет за микробиологично и цитологично изследване

6. Ултразвуково изследване на вътрешни органи

7. Мануално изследване на ректум

8. Промивка на катетри и стоми

9. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система

10. Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер

11. Антропометрична оценка на затлъстяването

12. Оценка на хемодинамични показатели

13. Плеврална пункция

14. Оценка за наличие на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген и РН в урината чрез тест-ленти

15. Локално обезболяване

16. Катетеризация на пикочен мехур

17. Измерване на диуреза

18. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания

19. Симптоматично лечение

 

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Локално обезболяване

2. Абразио или кюретаж на нокът, нокътно легло, нокътна гънка без ексцизия

3. Ензимна некректомия при кожни рани, инфекции, изгаряния - без ексцизии

4. Изготвяне на натривка от кожа или друга покривна тъкан за микробиологично изследване

5. Изготвяне на натривка от уретрален или простатен секрет и микроскопско изследване

6. Бактериологична натривка на проба от женския генитален тракт

7. Изготвяне на натривка от женския генитален тракт и микроскопско изследване

8. Кюретиране на кожни лезии и химиотерапия

9. Електрокоагулация на кожни придатъци

10. Химическа деструкция на кожа

11. Скарификационни или епикутанни тестове

12. Отстраняване на хирургични шевове

Високоспециализирана медицинска дейност

1. Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

  

ОЧНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Локално обезболяване

2. Изследване на зрителна острота

3. Изследване на зенични реакции

4. Изследване на рефракция с предписване на очила

5. Изследване на заден очен сегмент

6. Офталмоскопия

7. Тонометрия

8. Екзофталмометрия

9. Изследване на зрително поле - периметрия или кампиметрия

10. Изследване на цветно зрение с цветни таблици

11. Изследване на адаптацията

12. Изследване на акомодацията

13. Изследване с триогледални стъкла

14. Изследване на преден очен сегмент - биомикроскопия

15. Гониоскопия

16. Изследване на централно зрително поле по Амслер

17. Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия

18. Скиаскопия

19. Поставяне, сваляне на очна протеза

20. Промивка на конюнктивален сак

21. Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища

22. Цветни проби за слъзни пътища

23. Проба на Ширмер

24. Проба на Зайдел

25. Отстраняване на хирургични шевове

26. Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива

27. Терапевтична субконюнктивална парабулбарна и ретробулбарна инжекция

Високоспециализирани медицински дейности

1. Лазертерапия на очни заболявания

2. Флуорисцентна ангиография на съдове на окото
 

УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Риноскопия

2. Локално лечение при епистаксис

3. Отстраняване на назална тампонада

4. Отстраняване на чуждо тяло от носа

5. Скопия на нос, фарингс, епифарингс и хипофаринкс

6. Индиректна ларингоскопия

7. Отоскопия

8. Клиничен тест за слух (без аудиометрия)

9. Промивка на външен слухов канал

10. Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход

11. Шев при разкъсвания на външно ухо

12. Инцизия в областта на външен слухов проход

13. Парацентеза на тъпанчевата мембрана

14. Смяна на трахеостомна канюла

15. Вземане на биопсичен материал от външно ухо

16. Инцизия на носа при възпалителни процеси

17. Проби за проходимост на Евстахиева тръба

18. Изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване

Високоспециализирани медицински дейности

1. Ларингостробоскопия

2. Фонетография

3. Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация - курс (комплекс дихателни, фониаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса

4. Пункция и аспирация на максиларен синус

5. Вземане на биопсичен материал от нос

6. Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

7. Назален провокационен тест с алергени

8. Ларингостробография
 

УРОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

Смяна на нефростома

Инстилация на медикаменти в пикочен мехур

Вземане на простатен секрет и диагностично туширане

Смяна на цистостомна тръба

Промивка на цистостома

Промивка на нефростома и пиелостома

Смяна на уретеростома и на уретерален катетър

Дилатация на препуциума

Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите

Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур

Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гениталии без инцизия

Ексцизионна обработка на рана до ниво кожа и подкожие

Бактериологична посявка от раневи секрет

Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система

Отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия

Репониране на парафимоза

Френулумтомия и дорзумцизия

Циркумцизия

Дилатация на уретра

Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на простатата

 

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Специализирани медицински дейности

1. Пасивни упражнения

2. Позиционна терапия

3. Масаж - общи техники

4. Масаж - специализирани техники

5. Механотерапия

6. Дихателна гимнастика

7. Перкуторен дренаж на бял дроб при деца

8. Аналитична ЛФК

9. ЛФК с уреди

10. Обучение за ползване на протези

11. Трудотерапия и обучение в ДЕЖ

12. Лечение с НЧТ

13. Електростимулация

14. Лечение със СЧТ

15. Лечение с ВЧТ

16. Лечение с нискочестотно магнитно поле

17. Лечение с инфрачервени и видими лъчи

18. Лечение с ултравиолетови лъчи

19. Лечение с ултразвук

20. Криотерапия

21. Парафинотерапия

22. Инхалационна терапия

Високоспециализирани медицински дейности

1. Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП

2. Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

3. Екстензионна терапия

4. Постизометрична релаксация

 

ХИРУРГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Мануално изследване на ректум

2. Натривка от рана и превръзка за микробиологично изследване

3. Имобилизация

4. Поставяне на шийна яка

5. Инцизия и шев на меки тъкани

6. Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж

7. Диагностика и обработка на фистули

8. Диагностична пункция при повърхностни кисти и абсцеси

9. Промивка на гастростома и ентеростома

10. Ректална тампонада при анално кръвотечение

11. Мануална репозиция при ректален пролапс

12. Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на коремна и гръдна стена

13. Вторичен шев при гранулираща коремна рана

14. Дилатация на ануса

15. Аноскопия

16. Репозиция на хемороиди

17. Инцизия на подкожен панарициум или паронихия

18. Инцизия, ексцизия и шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба.

19. Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка

20. Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на ректо-сигмоидната област, млечна жлеза и простата

Високоспециализирани медицински дейности

1. Вземане на биопсичен материал (гърда и лимфен възел)

2. Инцизия на гръдна жлеза.

 

II. Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания

 

КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Специализирани изследвания

1. Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

2. Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (-), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

3. Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Гъби (C.albicans) и др.

4. Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Анаероби, Corynebacterium

5. Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N.meningitidis), Haemophilus (H.influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

6. Храчка, a-(b)-Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

7. RPR (или Васерман)

8. Антибиограма с 6 антибиотични диска

9. Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)

10. Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит), Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза), Chlamydia (сух тест)

ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Специализирани изследвания

I. Цитологично изследване на две проби от:

1. цитонамазка от храчка;

2. седимент от урина;

3. секрет от млечна жлеза;

4. секрет от външна фистула;

5. секрет от рана (вкл. оперативна);

6. лаважна течност от пикочен мехур, уретери, пиелон;

7. цитонамазка от женски полови органи;

8. цитонамазка от устна кухина;

9. цитонамазка от очни лезии;

10. материал от кожни лезии;

11. синовиална течност.

Високоспециализирани изследвания

II. Хистобиопсично изследване на две проби от:

1. лимфен възел;

2. млечна жлеза;

3. простата;

4. щитовидна жлеза;

5. слюнчена жлеза;

6. коремен орган;

7. бял дроб, ларингс и трахея;

8. медиастинум;

9. туморни формации в коремната кухина;

10. полов орган;

11. устна кухина, фаринкс и хранопровод;

12. кожа и кожни лезии;

13. мускул;

14. подкожен тумор;

15. щитовидна жлеза;

16. органи на пикочната система;

17. око и очни лезии;

18. става;

19. външно ухо;

20. нос;

21. костен мозък.
 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Специализирани изследвания

I. Рентгенологични изследвания група 1

1. Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

II. Рентгенологични изследвания група 2

1. Рентгенография на челюстите в специални проекции

2. Рентгенография на лицеви кости

3. Рентгенография на околоносни синуси

4. Специални центражи на черепа

5. Рентгенография на стернум

6. Рентгенография на ребра

7. Рентгеноскопия на бял дроб

8. Рентгенография на крайници

9. Рентгенография на длан и пръсти

10. Рентгенография на стерноклавикуларна става

11. Рентгенография на сакроилиачна става

12. Рентгенография на тазобедрена става

13. Рентгенография на бедрена кост

14. Рентгенография на колянна става

15. Рентгенография на подбедрица

16. Рентгенография на глезенна става

17. Рентгенография на стъпало и пръсти

18. Рентгенография на клавикула

19. Рентгенография на акромиоклавикуларна става

20. Рентгенография на скапула

21. Рентгенография на раменна става

22. Рентгенография на хумерус

23. Рентгенография на лакетна става

24. Рентгенография на антебрахиум

25. Рентгенография на гривнена става

III. Рентгенологични изследвания група 3

1. Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

2. Рентгенография на череп

3. Рентгенография на гръбначни прешлени

4. Рентгенография на гръден кош и бял дроб

5. Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

6. Обзорна рентгенография на корем

7. Рентгенография на таз

IV. Рентгенологични изследвания група 4

1. Томография на гръден кош и бял дроб

2. Иригография

3. Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

4. Рентгеново изследване на тънки черва

5. Интерпретация на образни изследвания

V. Други образни изследвания

1. Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
 

Високоспециализирани диагностични изследвания

4. Мамография на двете млечни жлези

Всички образни изследвания включват разчитане и писмена интерпретация от специалист по образна диагностика